ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Sperăm că veți găsi răspunsuri la întrebările Dvs în următoarele categorii și informația oferită cu titlu de opinie va
răspunde necesităților întîmpinate.

ADERARE LA PARC

 

Care este forma organizatorico-juridică solicitată unei companii ce intenționează să devină rezident al Parcului?

Orice persoana juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect ai activităţii de întreprinzător şi care întrunește cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, poate deveni rezident al Parcului.

Poate o companie nou creată obține statut de rezident al Parcului?

Atât companiile nou create, cât și cele existente pe piața locală mai mult de 1 an, pot obține statutul de rezident al Parcului.

Există restricții privind numărul de angajați în compania care intenționează să devină rezident al Parcului?

Nu, compania cu oricare număr de angajați poate deveni rezident al Parcului.

Există limite (minime sau maxime) privind salariile angajaților companiilor rezidente al Parcului?

Nu există limite salariale pentru angajații companiilor rezidente, cu excepția cerințelor generale de remunerare, prevăzute de Codul Muncii al Republicii Moldova.

Există limite (minime sau maxime) privind volumul vânzărilor companiei care intenționează să devină rezident al Parcului?

La  înregistrarea în Parc nu sunt impuse limite privind volumul vînzărilor pe care compania întenționează să le înregistreze în procesul de operare. Totuși, o cifră aferentă venitului prognozat pentru anul curent de gestiune urmează a fi indicată în cererea de înregistrare.

Este posibil ca o companie să înregistreze o adresă juridică / să închirieze oficiu în Parc?

„Moldova IT Park” este un parc virtual. Astfel, înregistrarea adresei juridice/chiria oficiului în Parc este imposibilă. O companie rezidentă poate înregistra o adresă juridică/subdiviziune oriunde pe teritoriul Republicii Moldova.

Cât costă înregistrarea în Parc?

Procesul de înregistrare a unei companii în Parc este gratuit. După obținerea statului e rezient, copania achită o cotizație lunară, începând cu luna în care acesta a devenit rezident. Cotizația este calculată de administrația Parcului conform formulei prevăzute în Legea nr. 77 din 21.04.2016.

PROCES DE ADERARE

 

Ce documente trebuie prezentate pentru a începe procesul de examinare a unei cereri de înregistrare în Parc?

Pentru lansarea procedurii sunt necesare următoarele documente:

 • Cererea, semnată cu semnatura electronică (sau în original cu semnatura olografă);
 • Copia scanată a Statutului companiei;
 • Copia scanată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia scanată a Deciziei privind inregistrarea persoanei juridice;
 • Copia scanată a Deciziei privind modificările operate (după caz);
 • Procura (după caz).

Cum pot semna un document folosind semnătura electronică?

Pentru a semna un document folosind semnătura electronică, urmează să încărcați documentul necesar în format .pdf pe site-ul www.msign.gov.md. După ce parcurgeți toate etapele, urmează să descărcați documentul semnat și să îl atașați la mesajul pe care intenționați să-l remiteți.

Unde pot găsi informația detaliată cu descrierea genurilor de activitate, desfasurate în Moldova IT Park?

Moldova IT park nu este competentă să interpreteze genurile de activitate, care compania intenționează să desfășoare.

Astfel, compania pe propria răspundere declară, în cererea de aderare în Parc, genuri de activități pe care intenționează să le desfășoare în Parc.

Informații mai detaliate cu descrierea genurilor de activitate, pot fi găsite pe pagina oficială web a Biroului Național de Statistică:(http://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=385&). 

Cât durează procedura de examinare a dosarului?

Din momentul depunerii unui set complet de documente necesare, administrația Parcului prelucrează cererea, precum și toate documentele atașate, în maxim 7 zile lucrătoare. În urma examinării, la adresa de e-mail indicată în cerere, este remisă o scrisoare oficială cu informații aferent statutului solicitării precum și data și ora propusă pentru semnarea contractului, precum și schița contractului pentru familiarizare.

În cazul prezentării unui set incomplet de documente / completării incorecte a cererii de aderare, perioada de examinare se extinde cu 5 zile.

De la recepționarea răspunsului oficial al administrației parcului compania dispune de 30 de zile pentru a semna contractul. După expirarea aceastui termen aplicantul, care nu a refuzat la intenția de a deveni rezident, urmează să depună repetat setul de documente necesar pentru a relansa procedura de examinare.

Trebuie completat și prezentat raportul anexat la schița contactului în ziua semnării contractului de rezident al Parcului?

Nu, acest raport se anexează la contract pentru a oferi viitorilor rezidenți oportunitatea de familiarizare cu modelul acestui document, dat fiind faptul că, conform p.2.4.2 din cotract, acesta reprezintă una din obligațiile ce urmează fi respectate de rezident.

Care este procedura de semnare a contractului cu administrația Parcului?

Pentru a semna contractul de rezident, persoana împuternicită a companiei (administratorul companiei sau persoana împuternicită prin procură) urmează să prezinte un act de identitate, precum și procura și ștampila companiei (după caz).

Certificatul și contractul ce urmează a fi contrasemnat este oferit de către administrația parcului.

Din ce moment compania devine rezident al Parcului și începe să activeze în noul regim fiscal?

Compania devine rezident al Parcului din momentul semnării contractului de rezident însă începe să activeze în noul regim fiscal începând cu luna următoare semnării contractului.

Spre exemplu, în cazul semnării contractului cu administrația Parcului în data de 17 ianuarie, compania devine rezident pe 17 ianuarie iar activitatea în cadrul noului regim fiscal o lansează din data de 1 februarie.

Cine informează Serviciul Fiscal de Stat privind înregistrarea companiei în calitate de rezident al Parcului pentru tehnologia informației?

Potrivit pct.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr.1144 din 20.12.2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administrația prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului.

Există careva obligațiuni pe care companiile urmează să le execute pînă la semnarea contractului cu administrația Parcului?

Conform alin. 3 al art. 16 din Legea nr. 77/2016, Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.

OBLIGAȚIUNILE REZIDENTULUI

 

Ce obligațiuni are compania fața de administrația Parcului din momentul obținerii statutului de rezident?

Din momentul obținerii statutului de rezident, compania are 4 obligațiuni față de administrația Parcului:

1) Plata cotizației lunare specificate în contract;

2) Prezentarea raportului trimestrial;

3) Prezentarea rezultatelor verificării anuale a conformității cu Legea nr. 77/2016;

4) Notificarea administrației Parcului privind toate modificările operate la actele statutare ale companiei (cum ar fi schimbarea denumirii companiei, schimbarea administratorului, adresei juridice, subdiviziunilor companiei etc.)

COTIZAȚIA DE REZIDENT 

 

Ce date stau la baza calcului cotizației de rezident care urmează a fi achitată de către companie?

Cotizația se calculează conform formulei* stipulate în Legea77/2016 în baza a trei indicatori:

 • bugetul anual al Parcului, care se aprobă în cadrul adunării generale a rezidenților, și este publicat în raportul anual al „Moldova IT Park”;
 • venitul total prognozat a companiilor rezidente active pentru anul curent (această cifră se modifică lunar, ca urmare a modificărilor numărului de companii rezidente și a venitului total a acestora);
 • venitul prognozat a companiei pentru anul curent (declarat de companie în cererea de aderare la Parc).

Cotizația inițial inclusă în contract rămîne neschimbată?

La finele anului financiar cotizația  fiecărui rezident urmează a fi recalculată, în baza rezultatelor verificării anuale a conformității prevederilor Legii nr. 77/2016, în funcție de valoarea reală a venitului anual generat de companie.

După recalcul, în cazul depestării unei plăți în exces, diferența înregistrată se transferă în contul cotizațiilor viitoare, iar în cazul înregistrării unui deficit, rezidentul este obligat să achite diferența.

De asemenea, la finele fiecărui an calendaristic, toți rezidenții comunică Parcului suma venitului prognozat pentru anul următor, în baza căruia urmează a fi calculate cotizațiile pentru anul următor.

Pe parcursul anului, cotizația poate fi supusă modificării, în conformitate cu Regulamentul Parcului (p.22). Astfel, în cazul în care numărul rezidenților Parcului s-a majorat, astfel încât, mărimea cotizației s-a micșorat cu 20%, la solicitarea rezidentului Parcului Administrația încheie cu rezidentul Parcului acord adițional de micșorare a cotizației obligatorii.

Care este modul de achitare a cotizației lunare?

Plata cotizației se efectuează prin transfer bancar în contul administrației Parcului în conformitate cu prevederile contractuale.

Cînd se achită cotizația lunară de rezident?

Cotizația poate fi achitată la discreția rezidentului lunar (nu mai târziu de data de 20 a lunii respective) sau în avans. În destinația plății se indică numărul contractului, denumirea companiei și lunile pentru care este efectuată plata.

Cum poate fi obținută factură fiscală pentru plata cotizației lunare?

Administrația parcului nu emite facturi fiscale, achitarea cotizației fiind efectuată în baza clauzei contractuale nr. 3.2.

La finele fiecărui semestru calendaristic, administrația Parcului emite acte de verificare pentru a confirma soldul.

RAPORT TRIMESTRIAL

 

Cum și cînd se prezintă raportul trimestrial de rezident a Parcului în adresa administrației?

Raportul trimestrial se prezintă în adresa administrației Parcului în formă electronică cu condiția aplicării semnaturii electronice calificate din partea administratorului companiei/contabil-șef. În acest scop este folosită adresa oficială de e-mail a administrației parcului (office@moldovaitpark.md).

Conform prevederilor contractuale, raportul se prezintă pînă în data de 25 a lunei următoare perioadei de raportare. Astfel, pentru I trimestru – pînă 25 aprilie, pentru al II trimestru – pînă 25 iulie, pentru trimestrul III – pînă 25 octombrie, pentru al IV trimestru – pînă 25 ianuarie.

Companiile care nu au operat în noul regim fiscal de la începutul perioadei de raportare prezintă raportul trimestrial doar pentru lunile în care au fost plătitori de impozit unic. Astfel, compania care a semnat contractul în ianuarie va prezenta raportul pentru trimestrul I doar pentru lunile februarie și martie.

Unde pot identifica răspunsuri la întrebările ce vizează completarea raportului?

Pentru a oferi răspunsuri la întrebările frecvente privind completarea raportului trimestrial, administrația a elaborat și pus la dispoziția companiilor rezidente ghidul privind completarea raportului trimestrial. Acesta, precum și modelul raportului în formatul .pdf și .xls pot fi identificate în documente utile pe pagina dedicată rezidenților curenți.

VERIFICARE ANUALĂ

 

Unde este menționată obligațiunea rezidenților de a efectua verificarea anuală?

Obligațiunea rezidenților de a efectua verificare anuală este indicată în art. 18 Legii nr.77/2016.

Unde sunt indicate criterii și termenii de prezentare a rezultatului de verificare?

Acest proces este reglamentat prin Decizia №1

Cine efectuează verificarea anuală a conformității cu prevederile Legii nr. 77/2016?

Verificarea anuală este realizată de o entitate de audit / auditor acreditat pe teritoriul Republicii Moldova. Dreptul de a selecta entitatea de audit / auditorul pentru efectuarea verificării îl deține rezidentul, acesta fiind responsabil de acoperirea costului aferent serviciului prestat.

Sub ce formă se prezintă rezultatul verificării anuale?

Rezultatul verificării se prezintă sub formă de matrice/raport în format electronic, în cazul aplicării semnăturilor electronice de toate părțile vizate, sau în original

Cînd se prezintă rezultatul verificării conformității cu prevederile Legii nr. 77/2016?

Compania rezidentă prezintă rezultatul verificării anuale nu mai tîrziu de 15 martie a anului următor anului supus verificării.

Ce perioadă este supusă verificării?

Primele 4 criterii vizează perioada în care rezidentul parcului a beneficiat de regimul nou fiscal, iar al 5-lea criteriu aferent venitului real a companiei presupune verificarea întregului an calendaristic.

Această este condiționată necesității efectuării recalculului cotizației de rezident în baza venitului anual real înregistrat de companii, în conformitate cu legislația în vigoare

IMPOZIT UNIC

 

Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?

Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei..

Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Care este obiectul impunerii cu impozitul unic?

În conformitate cu prevederile art. 369 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul unic îl reprezintă venitul din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare.

De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului menționat, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.

Totodată, în scopul aplicării impozitului unic, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) micșorează mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți (art. 369 alin. (3) din Codul fiscal).

Cum se calculează impozitul unic spre plată?

Potrivit art. 370 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă stabilită la alin. (2) al articolului menționat, conform căruia suma minimă a impozitului unic se determină lunar pentru fiecare angajat şi constituie 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Ex. 1 (Forma IU17):

Numărul de slariați a companiei (Luna X) – 20 persoane.

Salariul mediu lunar pe economie (2019) – 6 975 lei.

Venitul din vînzări (Luna X) – 600 000 lei.

 

În acest caz, obținem următorul rezultat:

 • Suma minimă a impozitului unic pentru luna X (20*6 975*30%) = 41 850 lei.
 • 7% din venitul din vînzări generat în luna X (600 000 lei*7%) = 42 000 lei.

Astfel, compania achită impozitul unic pentru luna X în valoare de 42 000 lei.

 

Ex. 2 (Forma IU17):

Numărul de slariați a companiei (Luna X) – 20 persoane.

Salariul mediu lunar pe economie (2019) – 6 975 lei.

Venitul din vînzări (Luna X) – 550 000 lei.

 

În acest caz, obținem următorul rezultat:

 • Suma minimă a impozitului unic pentru luna X (20*6 975*30%) = 41 850 lei.
 • 7% din venitul din vînzări generat în luna X (600 000 lei*7%) = 38 500 lei.

Astfel, compania achită impozitul unic pentru luna X în valoarea sumei minime ce constituie 41 850 lei.

Care este modul de calculare, raportare și achitare a impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop, şi ulterior se repartizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei sediului central (adresei juridice).

Totodată, conform alin. (4) al articolului menționat, darea de seamă se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Ce impozite, taxe și contribuții se includ în componența impozitului unic?

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuții:

 1. a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
 2. b) impozitul pe venit din salariu;
 3. c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori;
 4. d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori;
 5. e) taxele locale;
 6. f) impozitul pe bunurile imobiliare;
 7. g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Care este baza calculului concediului de odihnă pentru angajații rezidenților Parcului?

Spre deosebire de plățile din bugetul de stat, la baza cărora stă venitul asigurat a angajaților rezidenților Parcului (60% din salariul mediu pe economie), concediul de odihnă se calculează în conformitate cu normele prevăzute în regimul general.

Poate compania rezidentă continua activitatea sa în Parc în cazul în care aceasta înregistrează zero venit pe parcursul a două și mai multe luni?

Compania rezidentă poate continua activitatea sa în cadrul Parcului și în condițiile în care aceasta înregistrează zero venit pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Totodată, compania păstrează obligativitatea de a achita impozitul unic în sumă minimă prevăzută de legislația în vigoare, precum și de a raporta tuturor autorităților vizate.

Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor?

Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art.88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic.

Ce rapoarte rezidentul prezintă altor structuri guvernamentale?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale:

 1. a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017;
 2. b) Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017;
 3. c) Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat nr.126 din 04.10.2017;
 4. d) Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017.

Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Unde pot găsi exemple de completare a dărilor de seamă, legate de impozit unic?

Exemple de completare a dărilor de seamă, legate de impozit unic pot fi descărcate aici.

ANGAJAȚII REZIDENȚILOR

 

Cum se modifică salariului angajaților companiei rezidente din momentul aplicării noului regim fiscal?

Plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal). Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). (art.377 alin.(2) din Codul fiscal)

Cum se modifică venitul asigurat a angajaților?

Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informației actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare. (art. 16 Legii nr.77/2016).

Care sunt modificările operate la scutirea personală a angajaților companiilor rezidente?

În conformitate cu prevederile art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X sînt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 Codul fiscal.

Totodată, în cazul tranziției de la regimul standard de impozitare, prevăzut de titlul II din Codul fiscal, la regimul special, prevăzut de titlul X cap. 1 din Codul fiscal, angajatorii sunt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art. 33-35 din Codul fiscal) până la tranziția la regimul special (pct. 361 din cap. IV al Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile pretate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014).

Prin urmare, în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul devine rezident al parcului pentru tehnologia informației, până la tranziția la regimul special acesta are obligația de a efectua recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor (art. 33-35 din Codul fiscal) de care au beneficiat acestea până la tranziția la regimul special de impozitare și, respectiv, va efectua modificările de rigoare în fișa personală a angajatului.

Prin urmare, în situația în care persoana fizică pa parcursul perioadei fiscale se angajează prin cumul la o întreprindere rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, dat fiind faptul că acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de scutiri conform art.33-35 din Codul fiscal, apare obligația acestuia de a prezenta angajatorului său, care nu este rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, o cerere privind neutilizarea scutirilor la impozitul pe venit.

Totodată, menționăm că potrivit pct.28 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Codul fiscal, aceștia urmează să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligației la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.

Cine și cum informează angajații companiilor despre intenția companiei de aderare la Parc?

În conformiate cu p.3 art.16 Legii nr.77/2016 rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.

Este necesară prezentarea administrației parcului a documentului prin care au fost informați angajații despre decizia companiei de a adera la Parc?

Documentul prin care au fost informați angajații se păstrează în arhiva companiei rezidente și este prezentat entităților de audit în procesul de verificare anuală.

Care este regimul fiscal aplicat de către rezidenții parcului IT asupra veniturilor achitate persoanelor fizice pentru prestarea serviciilor?

Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale.

Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art.88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic.

ÎNTREBĂRILE ADMINISTRATIVE

 

Există mecanisme de suport gestionate de Parc ce vizează angajarea specialiștilor în companiile rezidente?

Conform legislației în vigoare, administrația Parcului nu are dreptul să intervină în procesele interne ale companiilor rezidente.

Pentru a simplifica stabilirea relațiilor între companii și potențialii angajați, a fost creat „Park as a Platform”, care oferă informațiile și contactele necesare pentru identificarea și stabilirea unor astfel de relații.

Care este procedura de angajare cetățenilor străini în companiile rezidente?

Procesele interne de atragere și angajare a unui specialist străin sunt realizate nemijlocit de către companie.

Cu toate acestea, exclusiv pentru companiile rezidente a fost creat programul “IT-Visa”. Scopul acestui program este de a simplifica procedura de obținere a unui permis de ședere provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini angajați într-o companie rezidentă. Programul permite obținerea unei astfel de permis pentru specialiștii IT pe o perioadă de 2 ani, și manageri pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de extindere ulterioară.

Informații mai detaliate despre procedura de obținere a permisului pot fi găsite în infografic.

Cum se adăugă/exclud persoane responsabile de relația cu administrația Parcului?

Pentru a adăuga sau exclude contactul din registrul de contacte a administrației parcului, la adresa office@moldovaitpark.md, rezidentul transmite cererea tipizată semnată electronic de admnistratorului companiei sau pesoana împuternicită (cu prezentarea procurii la necesitate).

Modelul acestei cereri  poate fi identificat în documente utile pe pagina dedicată rezidenților curenți.

Care este procedura de reziliere a contractului cu administrația Parcului?

Compania rezidentă poate rezilia contractul înainte de termenul pentru care acest a fost încheiat.

Pentru a lansa procedura de reziliere, compania trebuie să prezinte o cerere tipizată cu 30 de zile înainte, precum și să asigure lipsa datoriilor fața de administrația Parcului (achitarea cotizației, prezentarea rapoartelor).

Modelul acestei cereri  poate fi identificat în documente utile pe pagina dedicată rezidenților curenți.

După examinarea cererii depuse, administrația Parcului va remite spre familiarizare acordul de reziliere împreuna cu stabilirea dății și orei pentru semnarea contractului de reziliere.

Pentru alte întrebări fiscale vă invităm să accesați Baza Generalizată a Practicii Fiscale:
https://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?category=77c816e1-fdcd-4785-b204-7d4f50193d13&nr=37

În cazul în care nu ați identificat răspunsul la întrebarea dvs, vă invităm să ne contactați: office@moldovaitpark.md